MĚŘICÍ  METODA  JEDNOTEK  IMECO
není použito tradiční mostové ("half- / full bridge") zapojení
využívá se frekvenční metoda - aktuální poloha snímače je určena frekvenčním srovnáním polovin diferenciálního systému podle původního patentu CS265463
VLASTNOSTI  METODY
není potřeba přepínat rozsahy citlivosti, rozsah je jediný, roven celému pracovnímu zdvihu
údaj snímače má význam střední hodnoty za vzorkovací periodu, během periody je signál (snímaná poloha) integrován
integrační podstata údaje působí jako filtr šumu
rozsah volby vzorkovací frekvence je 10 - 800Hz, v pevných krocích, podle typu jednotky
mezi vzorkovací frekvencí a rozlišením platí nepřímá úměra, zvýšení vzorkovací frekvence zhorší rozlišení; např. pro dvoukanálovou jednotku TB2 platí:
vzorkování (Hz)
rozlišení (um)
10 - 100
0.01
200 - 400
0.1
500 - 800
0.5